Το ζήτημα της μελέτης και σχεδίασης μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης χαμηλής τάσης είναι
μια αρκετά σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία πλήθος παραγόντων θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη.
Με τον όρο «ηλεκτρική εγκατάσταση», εννοείται ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών, τα
οποία έχουν κατάλληλα χαρακτηριστικά και συνδέονται με κατάλληλο τρόπο μεταξύ τους,
ώστε να μπορούν να επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό (ΕΛΟΤ ΗD384 202.01.01).
Από τον ορισμό και μόνο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ως πρωταρχικό βήμα σχεδιασμού
προκύπτει η ανάγκη καθορισμού κάθε φορά, του σκοπού τον οποίο η εγκατάσταση θα
επιτελέσει, Ο καθορισμός του σκοπού της εγκατάστασης, είναι κρίσιμος παράγοντας,
καθώς επηρεάζει άμεσα όλη τη φιλοσοφία σχεδίασης αλλά και κατασκευής της ηλεκτρικής
εγκατάστασης. Προφανώς με διαφορετικό τρόπο θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν τα
κυκλώματα φωτισμού που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση μιας βιομηχανικής παραγωγικής
μονάδας, σε σχέση με αυτά που θα εξυπηρετήσουν ένα κτίριο γραφείων ή μια κατοικία.
Για να προκύψει η τελική διαμόρφωση της εγκατάστασης, πλήθος παραγόντων θα πρέπει
να καθοριστούν. Όπως αναφέρεται στο τμήμα 300 του ΕΛΟΤ HD384, για κάθε ηλεκτρική
εγκατάσταση θα πρέπει να προσδιορίζονται:
η προβλεπόμενη χρησιμοποίηση της εγκατάστασης
οι τροφοδοτήσεις της και γενικότερα η δομή της
οι εξωτερικές επιδράσεις στις οποίες πρόκειται η εγκατάσταση να βρεθεί
εκτεθειμένη
η συμβατότητα του υλικού της
η δυνατότητα συντήρησης της
οι ενδεχόμενες εφεδρικές τροφοδοτήσεις
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη και τη
σχεδίαση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, έτσι ώστε να γίνει η κατάλληλη επιλογή μέτρων
προστασίας αλλά και η κατάλληλη επιλογή του ηλεκτρολογικού υλικού που θα συνθέσει
την εγκατάσταση.
Σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις των
εξωτερικών παραγόντων, έτσι ώστε να γίνει κατάλληλη επιλογή του ηλεκτρολογικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί (ΕΛΟΤ ΗD384 320.1).
Τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και σε αυτό της κατασκευής, θα πρέπει να λαμβάνεται
μέριμνα ώστε η νέα ηλεκτρική εγκατάσταση που πρόκειται να υλοποιηθεί, αφενός να είναι
συμβατή με το σύστημα τροφοδότησης και αφετέρου να μην επηρεάζει με τη λειτουργία
της αλλά και να μην επηρεάζεται από τις γειτονικές ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ
ΗD384 331.1.1).
Η συγκεκριμένη σχεδίαση αφορά υλοποίηση της εγκατάστασης με τη συμβατική
τεχνική, όπου ο έλεγχος και χειρισμός των ηλεκτρικών γραμμών τροφοδοσίας και των
φορτίων τους, γίνεται με απευθείας επέμβαση στα κυκλώματα ισχύος. Στη λογική της
μεγαλύτερης αυτοματοποίησης, του ασύρματου και προγραμματιζόμενου έλεγχου και
χειρισμού, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως η ΕΙΒ (European Installation
Bus).
Για την συγκεκριμένη μελέτη ακολουθούνται κανόνες μελέτης, σχεδίασης και κατασκευής,
όπως αυτοί προκύπτουν από τη συνηθισμένη πρακτική, αλλά και από τις απαιτήσεις που
επιβάλλει το πρότυπο για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΕΛΟΤ ΗD384.
1.1 Μελέτη – σχεδίαση – κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης
Το πρόβλημα της ηλεκτρικής εγκατάστασης γίνεται τόσο δυσκολότερο, όσο οι ανάγκες στο
χώρο μιας σύγχρονης εγκατάστασης γίνονται συνθετότερες. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για
άνεση και καλύτερη ποιότητα ζωής, συνεπάγονται την επιπλέον χρήση μηχανημάτων και
συσκευών, μετατρέποντας έτσι το πρόβλημα της ηλεκτρικής εγκατάστασης μιας κατοικίας
από μια σχετικά απλή διαδικασία που ήταν στο παρελθόν, σε ένα ζήτημα που απαιτεί
πλέον επισταμένη μελέτη και σωστό σχεδιασμό.
Εννοείται ότι σε αυτή τη διαδικασία ο ιδιοκτήτης (και συγχρόνως χρήστης της
εγκατάστασης που θα κατασκευαστεί), δεν πρέπει να είναι αμέτοχος. Πρώτος αυτός θα
διατυπώσει τις ιδιαίτερες ανάγκες οι οποίες επιθυμεί να καλύπτονται από την ηλεκτρική
εγκατάσταση και στη συνέχεια ο τεχνικός θα αναλάβει να τις υλοποιήσει. Με βάση αυτή
την πρακτική προκύπτουν δύο βασικά πλεονεκτήματα. Αφενός ο ιδιοκτήτης με τη βοήθεια
του τεχνικού συνειδητοποιεί ποιες είναι οι ελάχιστες ανάγκες της ηλεκτρικής εγκατάστασης και αντιλαμβάνεται με ποιο τρόπο οι επιπλέον απαιτήσεις του θα υλοποιηθούν και αφετέρου αποφεύγονται οι εκ των υστέρων τροποποιήσεις και αλλαγές που συνήθωςπροκύπτουν στο σχεδιασμό της εγκατάστασης.
Είναι αυτονόητο ότι μια σύγχρονη ηλεκτρική εγκατάσταση, εκτός από τη λειτουργικότητα,
τη μέγιστη ασφάλεια και την εργονομία που θα πρέπει να παρέχει, πρέπει επίσης να
επιτυγχάνει οικονομία και επιπλέον να χαρακτηρίζεται από αισθητική.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΡΤΗΣ 2018.pdf

EnglishGreek